Darmowa wysyłka dla zamówień od 150 PLN   |   Realizacja do 7 dni roboczych
 • Dodaj produkty do koszyka
Image Alt
  >  Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego „Sowia Dziupla”

I. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Sowia Dziupla działający pod adresem: https://sowiadziupla.pl jest prowadzony przez firmę Digital Ape Paweł Borowicz (dalej zwany również „Sowią Dziuplą” lub „Sprzedającym”), NIP 8513068390 oraz REGON 387605447, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Dane kontaktowe:

adres: ul. Janusza Kusocińskiego 7A, 05-092 Łomianki

e-mail: kontakt@sowiadziupla.pl

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży produktów w sklepie internetowym Sowia Dziupla zlokalizowanym pod adresem https://sowiadziupla.pl na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014 r. Poz.121 ze zmianami).

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sowią Dziuplą, zwaną dalej Sprzedającym.

5. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Kupującego.

6. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.sowiadziupla.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami i uwzględnieniem jego interesów.

7. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. Checkout.

8. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

9. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zmianami). Gwarancja to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o treści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

II. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Digital Ape Paweł Borowicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8513068390 oraz REGON 387605447

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sowiadziupla.pl 

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III. Zasady dokonywania zakupów

1. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://sowiadziupla.pl.

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i każdą nowoczesną przeglądarką internetową obsługującą protokoły HTTP I HTTPS (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari),
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

8. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu wraz z numerem zamówienia. Numer zamówienia pozwala Kupującemu na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia.

9. Zamówienie jest realizowane w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

IV. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem III Regulaminu.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnej rezygnacji z zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta: a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

5. Po złożeniu zamówienia, Sklep wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, natomiast po wcześniejszym ustaleniu szczegółów ze sprzedawcą możliwa jest także wysyłka na terenie Europy.

7. Kupujący ma obowiązek odebrać od dostarczyciela zamawiany produkt.

8. Sprzedający może ponownie wysłać nieodebraną przez kupującego w terminie i zwróconą przez dostarczyciela za pierwszym razem przesyłkę pod warunkiem, że koszty takiej przesyłki, której klient z okoliczności leżących po jego stronie nie odebrał, dodatkowo go obciążają.

V. Formy płatności i dostawy

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony do Kupującego można dokonać w jeden z następujących sposobów do wyboru przez Kupującego: a) przelew bankowy tradycyjny b) Płatności elektroniczne Blue Media

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. Dostępne formy płatności: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro)

3. Szczegółowy cennik i sposoby dostawy znajdują się tutaj. 

4. Podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym, akceptujesz również regulamin firmy kurierskiej.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014. o prawach konsumenta (Dz. U.2017 r., poz. 683), Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów opisanych w pkt. IV ust. 4 Regulaminu.

2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 powyżej, Kupujący może odstąpić od umowy, którą zawarł na odległość, w terminie od 15 do 30 dni, pod warunkiem, iż produkt nie nosi jakichkolwiek śladów użytkowania, testowania ani uszkodzeń, a dodatkowo, jeśli produkt był fabrycznie zapakowany, pod warunkiem, że produkt znajduje się w nieodpieczętowanym, nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Ponadto jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Wzór jest poniżej treści regulaminu. Skorzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe.

6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych danym zamówieniem albo ich części.

7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8. Sprzedający zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: kontakt@sowiadziupla.pl. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Digital Ape Paweł Borowicz, ul. Janusza Kusocińskiego 7A, 05-092 Łomianki

10. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

12. Kupujący ma obowiązek zwrócić przesyłką produkt Sprzedającemu na adres ul. Janusza Kusocińskiego 7A, 05-092 Łomianki niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

     1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
     3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
     8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
     9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
     12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
     13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku, art. 38, p. 1 i 3, O prawach konsumenta, wszystkie produkty, które są wykonywane na zamówienie od podstaw według indywidualnych wytycznych konsumenta (kolor, grawer, wielkość, napis itp.), nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje wad produktów

1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. 

2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121 ze zmianami) w tym m.in. art. 556

3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
 2. nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego,
 4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar

 1. jest własnością osoby trzeciej,
 2. jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
 3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 1. wymiany towaru na nowy;
 2. naprawy towaru;
 3. obniżenia ceny;
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna

5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 2. charakter wady – istotna czy nieistotna;

6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Kupującego:

 1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo
 2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. Pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie wydania towaru.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Kupujący może wysłać listem poleconym na adres Digital Ape Paweł Borowicz, ul. Janusza Kusocińskiego 7A, 05-092 Łomianki lub na adres e-mail kontakt@sowiadziupla.pl

11. Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:

 1. naprawy towaru,
 2. wymiany towaru na nowy,
 3. obniżenia ceny towaru,

to na Sprzedającym spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna. 

VIII. Polityka prywatności i COOKIES

Informacje o Ochronie Danych Osobowych i obowiązek informacyjny znajdują się pod adresem: https://sowiadziupla.pl/polityka-prywatnosci/

1. Strona internetowa sowiadziupla.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Digital Ape Paweł Borowicz z siedzibą przy ul. Janusza Kusocińskiego 7A, 05-092 Łomianki (dalej zwana również „Sowią Dziuplą”, NIP 8513068390 oraz REGON 387605447, zwaną dalej również „Administratorem”).

2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim. 

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania.

5. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

7. Strona www może wykorzystywać tzw. „Web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. Adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności.

8. Strona www używa plików cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookies znajduje się pod adresem https://sowiadziupla.pl/polityka-prywatnosci/

9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sowiadziupla.pl. 

10. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji. 

IX. Własność intelektualna

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej www.sowiadziupla.pl są własnością firmy Digital Ape Paweł Borowicz, NIP 8513068390 oraz REGON 387605447.

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.

3. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie treści (zdjęcia, grafika, opisy towarów) stanowi naruszenie prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

X. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Nasza strona używa plików cookie i w ten sposób zbiera informacje o Twojej wizycie, aby ulepszyć naszą stronę (poprzez analizę), pokazać Ci zawartość Social Media i odpowiednie reklamy. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności (Przeczytaj) w celu uzyskania dalszych szczegółów lub wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zaakceptuj".

WeePie Cookie Allow cookie category settings icon

Ustawienia plików cookie

Poniżej możesz wybrać rodzaj plików cookie, na które zezwalasz na tej stronie. Kliknij na przycisk "Zapisz ustawienia plików cookie", aby zastosować swój wybór.

FunkcjonalneNasza strona używa funkcjonalnych plików cookie. Te pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej.

AnalyticzneNasza strona wykorzystuje analityczne pliki cookies, aby umożliwić analizę naszej strony i optymalizację pod kątem m.in. użyteczności.

Social mediaNasza strona umieszcza pliki cookie mediów społecznościowych, aby pokazać Ci treści innych firm, takich jak YouTube i FaceBook. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

ReklamoweNasza witryna umieszcza reklamowe pliki cookie, aby wyświetlać Ci reklamy innych firm w oparciu o Twoje zainteresowania. Te pliki cookie mogą śledzić Twoje dane osobowe.

InneNasza strona umieszcza pliki cookie innych firm, które nie są plikami analitycznymi, społecznościowymi ani reklamowymi.

WeePie Cookie Allow close popup modal icon