Image Alt
  >  Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SowiaDziupla.pl

§ 1
Postanowienia Ogólne

1.1 Regulamin stanowi podstawę zawierania umów kupna – sprzedaży detalicznej z klientami w sklepie internetowym sowiadziupla.pl.
Niniejsze postanowienia regulaminu określają zasady użytkowania i nie mają na celu ograniczać przysługujących konsumentowi praw. Regulamin sklepu sowiadziupla.pl stanowi:

1.2 Sklep internetowy sowiadziupla.pl jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internetowej, Internetu.

1.3 Używane w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych dni od pracy.
Dostawa – doręczenie Klientowi przez Sprzedawcę określonych Towarów za pośrednictwem wybranych Dostawców.
Dostawca – podmiot lub organizacja świadcząca usługi transportowe, polegające na dostarczeniu określonych Towarów odpowiednim odbiorcom.
Hasło – unikalny ciąg liter, cyfr lub znaków wybrany przez Klienta, który wymagany jest podczas Rejestracji w Sklepie internetowym.
Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna o przyznanych na mocy prawa zdolnościach prawnych, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
Kodeks Cywilny – odnosi się do Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz. U. Z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.
Kodeks Postępowania Cywilnego – odnosi się do Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku, Dz. U. 1964 r.. nr 43, poz. 296 ze zm.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, która nie jest bezpośrednio związana z wykonywaną przez nią działalnością zawodową.
Regulamin – określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie internetowym i opisuje usługi świadczone przez Sprzedawcę.
Rejestracja – czynność, która udostępnia wszystkie możliwe funkcje w Sklepie internetowym.
Sklep (Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny w domenie pod adresem www.sowiadziupla.pl, w którym Konsument ma możliwość dokonywania zakupów na odległość.
Sprzedawca – inaczej sowiadziupla.pl.
Towar – produkt prezentowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, którego szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej.
Umowa sprzedaży – umowa kupna-sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym sowiadziupla.pl a Klientem Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające liczbę i rodzaj wybranego Towaru.

1.4 Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu internetowego jest możliwy za pomocą:

a) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@sowiadziupla.pl
b) Numeru telefonu Sprzedawcy: +48 608 757 883
c) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 81 1020 1026 0000 1002 0441 6756
d) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.

1.5 Sprzedawca Sklepu internetowego oferuje możliwość realizacji zamówienia na:

a) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.6 Umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem zawierana jest w języku polskim.

1.7 Regulamin Sklepu internetowego sowiadziupla.pl udostępniony jest Usługobiorcy przed zawarciem umowy bezpłatnie.

§ 2
Korzystanie ze sklepu internetowego

2.1 Korzystanie ze Sklepu internetowego sowiadziupla.pl dozwolone jest tylko wedle opisanych w Regulaminie Sklepu zasad.

2.2 Aby korzystać z funkcji Sklepu i móc złożyć zamówienie w Sklepie internetowym należy posiadać aktywne konto w indywidualnie wybranym serwisie poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu.

2.3 Kolorystyka prezentowanych produktów na stronach internetowych Sklepu ma prawo delikatnie różnić się od kolorów widzianych w rzeczywistości ze względu na możliwości techniczne posiadanego przez Konsumenta sprzętu, za pomocą którego wyświetla ofertę Sklepu oraz korzysta z jego funkcji.

2.4 Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za różnice w kolorystyce Towarów podczas reklamacji składanych przez Klienta.

2.5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.6. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.

2.7. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN  i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2.8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 3
REJESTRACJA

3.1 Aby zarejestrować się na stronie internetowej www.sowiadziupla.pl należy wypełnić udostępniony w Sklepie przez Sprzedawcę formularz rejestracyjny.

3.2 Podczas rejestracji w Sklepie, należy ustanowić indywidualne Hasło do Konta Klienta.

3.3 Zarejestrowanie się lub samo pozostawienie danych kontaktowych w Sklepie internetowym sowiadziupla.pl wiąże się z:

a) zapoznaniem się i akceptacją przez Konsumenta postanowień określonych w Regulaminie Sklepu,
b) upoważnieniem Sprzedawcy do sprawdzenia oraz przetwarzania danych osobowych Klienta w celu prowadzenia indywidualnego Konta lub kontaktu z użytkownikiem serwisu,
c) wyrażeniem zgody na dostarczanie przez Sprzedawcę drogą elektroniczną informacji związanych z obsługą techniczną Konta lub samego serwisu.

3.4 Podczas Rejestracji istnieje możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych i reklamowych. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe i nie determinuje ukończenia Rejestracji w Sklepie internetowym.

3.5 Dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych wiąże się z:

a) dostępem do swoich danych osobowych oraz możliwością ich poprawiania przez Klienta,
b) wyrażeniem zgody na dostarczanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na wskazany podczas Rejestracji adres e-mailowy.

3.6. Zakończenie Rejestracji oraz jej akceptacja przez Sprzedawcę oznacza:

a) zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usługi prowadzenia indywidualnego Konta Klienta,
b) otrzymanie przez Klienta dostępu do Konta oraz możliwość dokonywania zmian w podanych danych osobowych podczas Rejestracji, z wykluczeniem Loginu.

3.7 Po uzyskaniu dostępu do Konta, Klient ma obowiązek przestrzegania zasad poufności i nieudostępniania danych do logowania w serwisie osobom trzecim. W momencie wyjawienia Loginu lub Hasła, Klient zobowiązany jest do dokonania zmiany danych dostępu.

3.8 Klient nie ma obowiązku Rejestracji, aby złożyć zamówienie w Sklepie internetowym sowiadziupla.pl

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

4.1 Treści zawarte na stronach Sklepu internetowego sowiadziupla.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodesu Cywilnego, lecz zaproszenie Klienta do złożenia oferty zawarcia Umowy kupna-sprzedaży Towarów.

4.2 Produkty, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, posiadają oryginalne opakowanie i pochodzą z legalnych źródeł.

4.3 Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów są cenami brutto w walucie polskich złotych (PLN), uwzględniając podatek VAT. Nie obejmują kosztów przesyłki i nie zawierają informacji dotyczących opłat celnych w przypadku wysyłek poza granice Polski. 

4.4 Promocje i rabaty w Sklepie internetowym sowiadziupla.pl nie łączą się ze sobą.

4.5 Klient ma możliwość złożyć zamówienie za pośrednictwem witryny internetowej Sprzedawcy lub adresu e-mail, podając wszystkie niezbędne informacje dotyczące Towaru oraz jego dostawy. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok z wykluczeniem trwających przerw konserwacyjnych lub technicznych na stronie internetowej Sklepu

4.6 Dokonanie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia. 

4.7 Po otrzymaniu zamówienia w Sklepie internetowym, Sprzedawca przesyła na adres e-mailowy Klienta potwierdzenie o przyjęciu zamówienia oraz rozpoczęciu jego realizacji. Oznacza to oświadczenie Sprzedawcy o akceptacji oferty Klienta.

4.8 Sprzedawca ma obowiązek zweryfikować dostępność określonych Towarów, będących przedmiotem zamówienia Klienta. W przypadku braku wybranego produktu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4.9 W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest niemożliwa, Sprzedawca ma prawo zaproponować Klientowi:
a) anulowanie zamówienia,
b) anulowanie tylko brakującej części zamówienia.

4.10 W momencie, gdy wynik weryfikacji dostępności Towaru w Sklepie jest pozytywny, Klient otrzyma informację od Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4.11 Warunkiem realizacji zamówień złożonych w Sklepie internetowym sowiadziupla.pl jest podanie wszystkich wymaganych danych osobowych Klienta. Jeśli jednak zamówienie nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa lub budzi uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy wobec prawdziwości danych, Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, zażądania zaliczki lub ograniczenia sposobów płatności Klientowi.

4.12 Klient nie ma możliwości dokonania płatności w ratach.

4.13 W przypadku, gdy Klient dokona płatności za zamówione Towary z góry, a następnie zrezygnuje z całości lub części zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu określonej kwoty w terminie 14 dni od dnia dokonania modyfikacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące dokonywania zwrotu należności lub reklamacji produktów określone są w §7 i §8.

4.14 Sprzedawca ma prawo do zamieszczania orientacyjnej liczby dni roboczych przeznaczonej na realizację zamówienia Klienta.

4.15 Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane za pośrednictwem określonego Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówienia adres dostawy.

4.16 Czas, forma i koszty dostawy Towaru znajdują się na stronie internetowej Sklepu.

4.17 W momencie zakończenia etapu realizacji zamówienia oraz przekazania go w ręce Dostawy, Sprzedawca poinformuje Klienta o nadaniu przesyłki, wysyłając potwierdzenie na wskazany adres e-mailowy.

§ 5
KOSZTY I FORMY DOSTAWY

5.1 Każda przesyłka wysyłana jest pod adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia.

5.2 Przesyłki dostarczane są zgodnie z podanym na stronie internetowej Sklepu terminem.

5.3 Koszty przesyłki Towaru pokrywa jej nabywca.

5.4 Wysokość opłat dostawy uzależniona jest od rodzaju transportu oraz wybranego sposobu płatności. Cennik oraz szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

§ 6
SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1 Każda transakcja pomiędzy Sklepem a Klientem potwierdzona jest paragonem lub fakturą VAT.

6.2 Płatności można dokonać w firmie przelewu tradycyjnego lub poprzez system transakcyjny DotPay.

Należy pamiętać, że jako forma zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot nastąpi na rachunek karty użytej podczas płatności, na przykład w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1 Administratorem danych osobowych jest Sowia Dziupla Sp. z o.o., Warszawska 156/5, 05-092 Łomianki.

13.2 Akceptując regulamin Sklepu internetowego sowiadziupla.pl, Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm., które są niezbędnym elementem podczas realizacji świadczonych usług lub dla celów marketingowych. Klient ma prawo do nieustannego wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikowania. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu sowiadziupla.pl w zakładce „Polityka prywatności” oraz „Cookies”.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1 W sprawach, które nie zostały uregulowane w powyższym Regulaminie zastosowanie i ważność mają przepisy:
a) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1225),
b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),
c) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

14.2 Niejasności lub spory wynikające ze stosowania powyższego Regulaminu dotyczące realizacji umów kupna-sprzedaży zawieranych na odległość między Konsumentem a Sklepem internetowym sowiadziupla.pl, będą rozstrzygane przez odpowiednie sądy powszechne zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

14.3 W przypadku przedsiębiorców spory będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu internetowego.

14.4 Regulamin obowiązuje z dniem 15.07.2020 roku.

§ 15
ZMIANY REGULAMINU

15.1 Regulamin obowiązuje i powinien być przestrzegany od dnia jego publikacji na oficjalnej stronie internetowej Sklepu.

15.2 Sklep internetowy sowiadziupla.pl zastrzega sobie na wyłączność prawo do możliwości wprowadzania zmian w Regulaminie.

15.3 Każda wprowadzona zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej publikacji na oficjalnej stronie internetowej Sklepu.

15.4 Do każdej zawartej umowy stosuje się zawsze wersję Regulaminu, która była dostępna na stronie internetowej Sklepu w momencie zawarcia umowy między Klientem a Sprzedawcą.